Udruga ANĐELI

Interaktivna tribina o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima vezano za prava osoba s invaliditetom

Datum objave: 27.10.2015.

Dragi naši,
pozivamo vas na edukativno – radnu interaktivnu tribinu o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima vezano za prava osoba s invaliditetom, koja će se održati u četvrtak 29.10.2015. u 18:00 sati u prostorima DV Mali dupin(Šibenska 37).

Naime, posebnim člancima spomenutog Zakona reguliran je način poduzimanja policijskih ovlasti i prikupljanja obavijesti u kojima se posebno naglašava obzirnost policijskog postupanja u odnosu na osobe s invaliditetom, kako bi se u postupanju policije osigurala potpuna prilagodba i odgovarajuća podrška uzimajući u obzir specifičnosti svakog oštećenja(tjelesno, senzoričko, intelektualno i dr).
Republika Hrvatska je potpisala i ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i fakultativni Protokol uz konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, a koji između ostalog određuju primjenu jednakog prava svim osobama s invaliditetom na život u zajednici kao i poduzimanje djelotvornih i odgovarajućih mjera svih nadležnih tijela naše države kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovog prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici.

Naša država je 2008. donijela i Zakon o suzbijanju diskriminacije kojim se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i kojim se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi različitih pripadnosti i stanja, uključujući i stanje invaliditeta.
Veselimo se zajedničkom druženju.

Skip to content