Udruga ANĐELI

Statut Udruge Anđeli

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 7412014) Skupština Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju ,,Anđeli” Split, održana dana 14. prosinca 2017. godine donijela je

STATUT

UDRUGE RODITELJA ZA DJECU NAJTEŽE TJELESNE
INVALIDE I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
,,ANĐELI”

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se pitanja o:

 • nazivu i sjedištu, – o zastupanju,
 • izgledu pečata udruge,
 • području djelovanja skladno ciljevima,
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu,
 • naičnu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
 • pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i
  načinu
 • vođenja popisa članova,
 • tijelima udruge,
 • njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
 • izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivania i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izboru i opozivu likvidatora udruge
 • prestanku postojanja udruge
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:

“Udruga roditelja za djecu nalteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju ,,Anđeli”.

Skraćeni naziv Udruge je:

Udruga “ANĐELI”

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku:

The Association of parents for children the hardest physical disabled persons and children with special needs “ANGELS”

Skraćeni naziv Udruge na engleskom: “Association the Angels”.

Članak 3.

Sjedište Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama, a u daljnjem tekstu Udruga, je u Splitu, Šibenska 33.

Ovlaštenke za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge u dokumentima, daje se Upravnom odboru, isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu.

Članak 4.

Udruga je nevladina, izvanstranačka, samostalna i socijalno-humanitarna Udruga roditelja djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama koji žive u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj Županiji.

Udruga može osnivati i podružnice, odnosno suradne centre u drugim gradovima, odnosno županijama u kojima postoje potrebe posebno organiziranog lokalnog dielovanja.

Podružnice ili suradni centri djeluju na osnovi statuta Udruge Anđeli, a rad podružnice koordinira, odnosno podružnicu ili suradni centar vodi predsjednik podružnice/suradnog centra.

Upravni odbor Udruge Anđeli donosi poseban pravilnik o ustrojstvu i radu podružnice i suradnog centra kojim se regulira ustrojstvo, financiranje i nažin djelovanja.
Odluku o osnivanju podružnice ili suradnog centra donosi Upravni odbor Udruge Anđeli.

Osnivanjem podružnica/suradni centar stieće pravnu osobnost.

Članak 5.

Udrugu predstavlla i zastupa predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge i voditelji Udruge, a u slučaju njihove spriječenosti osoba koju ovlasti skupština.

Članak 6.

Udruga je pravna osoba.

Članak 7.

Udruga ima svoj znali pečat i dan Udruge.

Znak Udruge je u obliku kruga, plavog obruba sa krilima anđela. U središtu kruga su invalidska kolica sa likom djeteta i osobe koja ih gura, plave boje na bijeloj podlozi, a sa gornje strane kruga stoji naziv Anđeli.

Udruga koristi dva pečata:

 1. pečat Udruge je sa znakom Udruge, crne boje, veliiine oko 30x 40 mm.
 2. pečat Udruge je četvrtastog oblika sa punim nazivom Udruge, bez znaka, veličine oko 20×40 mm.

Danom Udruge određuje se nadnevak dana upisivanja Udruge u registar.

II. JAVNOST RADA

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom odredena kao službena ili poslovna tajna.

Službenom tajnom smatraju se:

 • osnovni podaci o članovima Udruge
 • ostali dokumenti koje tijela Udruge proglase službenom tajnom.

Poslovna su tajna:

 • planovi i programi rada
 • financijsko poslovanje Udruge
 • ostali dokumenti koje tijela Udruge proglase poslovnom tajnom.

Dokumenti i podatci koji su utvrđleni kao službena ili poslovna tajna mogu se priopćavati javnosti kada to odobri Predsjednik Udruge ili tijela Udruge koja su ih proglasila službenom ili poslovnom tajnom.

Udruga je obvezna izvješćivati javnost i tijela odnosno članove o svojoj djelatnosti putem priopćenja u medijima, godišnjim biltenima, plakatima, glasilima, brošurama, letcima i Internet stranicom, na sjednicama tijela Udruge, te dostavljanjem dokumenata i akata Udruge.

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor.

III. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je socijalna, humanitarna i zdravstvena djelatnost.

Članak 10.

Ciljevi Udruge su:

 • Okupljanje roditelja djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama i djece, bez obzira na dijagnozu te povijest bolesti;
 • Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge i njihovih obitelji;
 • Organiziranje humanitarne pripomoći za članove Udruge i njihove obitelji, sukladno posebnim propisima;
 • Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama i njihovih obitelji;
 • Suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama te ustanovama i zakladama drugih država, koje se na bilo koji naičin skrbe za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama;
 • Izvješćivanje hrvatske i svjetske javnosti o ciljevima Udruge i teškoćama djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama;
 • Okupljanje i koordiniranje samostalnoga ili zajedničkoga djelovanja s ostalim udrugama;
 • Poboljšanje medicinskog socijalnog i zdravstvenog statusa djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa teškoćama u razvoju;
 • Poboljšanje socijalnog i zdravstvenog statusa odraslih osoba s invaliditetom koje su kao djeca postali članovi Udruge, te drugih odraslih osoba s invaliditetom.

Članak 11.

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve:

 • organiziranje stručnih timova radi praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće djece najteže tjelesne invalide i djece sa posebnim potrebama, a zbog preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća;
 • organizacijsko osposobljavanje za ostvarivanje ciljeva Udruge ustanovljavanjem odgovarajućih ustrojstvenih oblika, povjerenstava, klubova i centara u sklopu Udruge;
 • organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća djece i njihovih obitelji, sukladno posebnim propisima;
 • prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava pomoći u zemlji i inozemstvu za ostvarivanje ciljeva i projekata Udruge, sukladno posebnim propisima;
 • organiziranje kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj integraciji djece i unapređenja kvalitete života članova Udruge;
 • organiziranje i sponzoriranje stručno-forumske djelatnosti ( stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine…) radi iznošenja istine o djeci najtežim tjelesnim invalidima i djeci sa posebnim potrebama i pronalaženja rješenja;
 • dodjela nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, članovima udruge i ustrojstvenim oblicima za stručan, kvalitetan i pregalački rad sukladno posebnim propisima;
 • provođenje humanitarne djelatnosti za članove Udruge i njihove obitelji;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom najtežim tjelesnim invalidima i djecom s posebnim potrebama;
 • poticanie razvoja posebnih ustanova i posebnih programa u postojećim ustanovama za školovanje i rehabilitaciju djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama;
 • obavlja djelatnosti iz područja socijalne skrbi, a u odnosu na osiguravanje poludnevne, patronažne i povremene skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (čl. 54., 53. i dr. srodni članci);
 • obavlja djelatnosti iz područja socijalne skrbi usmjerene odraslim osobama s invaliditetom koje su kao djeca postali članovi Udruge, ali i druge odrasle osobe s invaliditetom ukoliko se mogu obuhvatiti projektnim aktivnostima i kapacitetima Udruge;
 • izrada projekata za ostvarivanje gore navedenih djelatnosti i ciljeva;
 • provođenje gospodarskih djelatnosti te djelatnosti vezanih uz organizaciju zanatskih kreativnih radionica, te prodaje proizvoda u svrhu prikupljanja sredstava za osnovne djelatnosti Udruge. – Sredstva prikupljena na ovaj način ne predstavljaju profit Udruge već se imaju upotrijebiti za podmirivanje troškova vezanih uz rad Udruge.

Temeljna programska orijentacija Udruge je da u sveobuhvatnu i neprekidnu djelovanju i aktivnosti dužnosnika i tijela udruge, ostvaruju kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama članove njihovih obitelji, kao jednog od temeljnih razloga postojanja.

Članak 12.

U odnosu na obavljanje gospodarske djelatnosti posebno se utvrđuje da, u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge, odnosno stjecanja sredstava za ostvarivanje istih, Udruga kao i članovi Udruge za Udrugu mogu: prodavati suvenire koje korisnici izrađuju.

Udruga može obavljati i druge gospodarske djelatnosti koje su u skladu sa posebnim propisima vezanim uz takve djelatnosti. U odnosu na obavljanje gospodarskih aktivnosti koje nisu navedene u odjeljku prvom ovog članka propisuje se da Upravni odbor Udruge mora donijeti Odluku o obavljanju takve djelatnosti.

Gospodarske djelatnosti navedene u odjeljku prvom ovog članka obavljaju se bez dodatne Odluke Upravnog odbora.

Višak prihoda nad rashodima ostvaren od gospodarskih djelatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge, odnosno za osiguravanje rada Udruge.

IV. SURADNIA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJA

Članak 13.

Udruga može surađivati i povezivati se s državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitog ostvarivanja svojih ciljeva i načina djelovanja.

Udruga ima pravo i obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi odgovarajući način ostvarivati i zaštićivati pravo i interese djece najteže tjelesne invalide i djece sa teškoćama u razvoju.

Članak 14.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, što kvalitetnijeg djelovanja i što bolje organiziranosti, Udruga može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim udrugama i asocilacijama u zemlji i inozemstvu.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice Udruga.

V. ČLANSTVO

Članak 15.

Udruga ima temeljne, počasne i pomažuće članove.

Članak 16.

Temeljnim ćlanom Udruge mogu postati djeca najteži tjelesni invalidi i djeca sa posebnim potrebama predočenjem dokaza o poteškoćama (zastupana od strane roditelja ili skrbnika) i njihovi roditelji.

Malodobna osoba s invaliditetom i osoba s invaliditetom bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti može postati članom Udruge ako želju za učlanjenje izrazi roditelj ili skrbnik takve osobe, a u tom slučaju i roditelj ili skrbnik mora potpisati pristupnicu članstvu Udruge i u svoje osobno ime, čime i on/ona postaju članovima Udruge.

Malodobne osobe i osobe bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, kao i nepokretne i teško pokretne članove Udruge u svim pravima u Udruzi zastupaju njihovi roditelji ili skrbnici.

Članak 17.

Temeljnim članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvijete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnice, koja to čini dobrovoljno te mora poštivati etički kodeks.

Temeljnim članom udruge postaje se upisom u registar/popis članova koji vodi Tajnik Udruge, a koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OlB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u Udruzi.
Registar/popis članova može sadržavati i druge podatke za koje se smatra da su potrebni
Udruzi.
Registar/popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.

Članak 18.

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljanin koji su svojim djelovanjem potpomogli radu Udruge.

Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Upravni odbor, na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje 10 članova udruge.

Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u Udruzi.

Članak 19.

Pomažućim članom može postati svaka osoba koja želi svojim radom sudjelovati u aktivnostima Udruge potpisivanjem lzjave o učlanjenju u Udrugu i o načinu i obliku pružanja pomoći Udruzi, te mora poštivati Etički kodeks.

Članak 20.

Članovima Udruge fizičkim osobama izdaje se članska iskaznica.

Oblik i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članovima Udruge pravnim osobama izdaje se diploma o učlanjenju i doniranju Udruge.

Članak 21.

Fizičkim i pravnim osobama, koje sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge ili na drugi odgovarajući način podupire djelovanje, dodjeljuju se zahvalnice, povelje ili plakete Udruge, sukladno pravilniku o dodjeli priznanja Udruge.

Članak 22.

Članovi Udruge imaju pravo:

 • birati i biti birani u sva tijela Udruge;
 • sudjelovati u djelatnosti tih tijela;
 • davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i Udruge u cijelosti;
 • tražiti pomoć udruge u zaštiti prava proisteklih iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o radu te drugih popratnih zakonskih akata koji se odnose na prava djece.

Članovi Udruge imaju obvezu:

 • poštivati Statut, Etički kodeks, program i druge akte Udruge,
 • provoditi odluke tijela Udruge,
 • čuvati ugled Udruge.

Neizvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu odgovornost.

Članak 23.

Članovi Udruge članarinu plaćaju blagajniku Udruge.

Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor Udruge.

VI. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 24.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • isključenjem iz članstva
 • istupanjem na temelju pisane izjave
 • povredom Etičkog kodeksa
 • smrću.

Članak 25.

Odluku o isključenju donosi Nadzorni odbor. U povodu odluke Nadzornog odbora može se podnijeti žalba Upravnom odboru Udruge u roku od osam (8) dana.

Upravni odbor Udruge kao drugostupanjski organ može svojom odlukom potvrditi odluku Nadzornog odbora, preinačiti je u odluci ili ukinuti odluku te vratiti postupak na ponovno odlučivanje Nadzornom odboru. Odluka Upravnog odbora Udruge po provedbenom postupku je konačna.

VII. TIJELA I DUZNOSNICI UDRUGE

Članak 26.

Udruga je jedinstven i nedjeljivo organiziran oblik djelovanja i rada roditelja djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge.

Članak 27.

Udruga ima tijela i dužnosnike.

Tijela Udruge su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor.

Dužnosnici Udruge su: Predsjednik, Dopredsjednik, Voditelj, Tajnik i Likvidator.

Članak 28.

Upravni odbor Udruge, na prijedlog Predsjednika Udruge, po potrebi može osnivati povremena tijela ( povjerenstva ), ustanovljavati dužnosnička mjesta ( povjerenika, savjetnika i stručne suradnike) poradi obavljanja točno određenih aktivnosti i zadaća.

Članak 29.

Skupština je najviše i temeljno tijelo Udruge.

Članak 30.

Skupštinu Udruge čine svi poslovno sposobni temeljni, počasni i pomažući članovi udruge.

Punolietne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini na način da u njihovo ime to čini zakonski zastupnik ili skrbnik.

Maloljetne osobe članovi udruge sudjeluju u radu skupštine udruge na način da u njihovo ime to čine roditelji, skrbnici ili drugi zakonski zastupnici.

Članak 31.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna 1/10 svih članova Skupštine.

Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Iznimno, o promjenama i dopunama Statuta, odnosno donošenju novog izboru predsjednika Udruge, dopredsjednika Udruge i članova Nadzornog odbora te programska povelja odlučuje se većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 32.

Glasovanje na Skupštini je javno, osim ako Skupština drukčije ne odluči.

Članovi tijela i dužnosnici udruge biraju se glasovanjem.

Skupštini predsjedava Predsjednik udruge. u odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 33.

Skupština udruge:

 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i opoziva likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djetatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge
 • odlučuje o promjeni pečata udruge
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Skupština može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na Upravni odbor Udruge, osim promjena postojećeg donošenja novog Statuta te izbora tijela i dužnosnika Udruge, te usvajanje financijskog poslovanja i završnog računa.

Skupština izabire i razrješava:

 • predsjednika Udruge,
 • dopredsjednika Udruge,
 • članove Nadzornog odbora,
 • članove Upravnog odbora,
 • likvidatora udruge

Članak 34.

Predsjednik Udruge saziva Skupštinu na zasjedanje najmanje jednom godišnje, a svake četiri (4) godine na redovno izborno zasjedanje.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge ili najmanje jedne trećine ( 1/3 ) članova Udruge.

U sluiaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora može sazvati dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.

Članak 35.

Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela Udruge ili dužnosnika udruge zbog neizvršavanja obveza ili u drugim slučajevima kada je potrebno zaštititi prava, interese i ugled udruge.

Novi članovi tijela udruge, odnosno dužnosnici izabiru se do iduće izborne Skupštine udruge.

Upravni odbor Udruge

Članak 36.

Upravni odbor Udruge izvršno je tijelo Skupštine Udruge, koje osigurava provedbu odluka Skupštine, te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva udruge.

Upravni odbor najviše je tijelo Udruge između dviju sjednica Skupštine Udruge.

Članak 37.

Upravni odbor sastoji se od 6 članova, od kojih su predsjednik Udruge i dopredsjednik po položaju.

Članak 38.

Za komunikaciju s javnošću, Upravni odbor imenuje glasnogovornika Udruge.

Glasnogovornik je ovlaštena osoba za medijsko predstavljanje i promidžbu Udruge u javnosti.

Glasnogovornik se imenuje do opoziva.

Članak 39.

Članove Upravnog odbora bira Skupština Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Upravni odbor Udruge sastaje se po potrebi.

Članak 40.

Upravni odbor:

 • Provodi odluke Skupštine;
 • Utvrđuje prijedloge dokumenata skupštine;
 • Upravlja imovinom Udruge brigom dobra gospodara;
 • Na prijedlog Predsjednika Udruge izabire predsjednike povjerenstava Udruge i savjetnike Udruge za pojedina područja;
 • Odlučuje o suspenziji dužnosnika i članova tijela Udruge, te prestanku članstva;
 • Imenuje predstavnika Udruge za sudjelovanje u djelatnostima tijela i ustanova izvan udruge;
 • Pokreće različite projekte Udruge i imenuje njihove voditelje;
 • Osniva povjerenstva i imenuje njihove predsjednike;
 • Donosi pravilnike, opće i pojedinačne akte radi provedbe zadaća utvrđenih statutom i odlukama Skupštine;
 • O svojoj djelatnosti podnosi izvješće Skupštini Udruge kojoj je odgovoran;
 • Odlučuje o promijeni adrese sjedišta;
 • Odlučuje o poslovnoj banci kod koje će se imati račun.

Članak 41.

Sjednica Upravnog odbora može se održati, ako je istoj nazoćna natpolovična većina svih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 42.

Odluke i druge prihvaćene akte, Upravni odbor dostavlja svim tijelima udruge.

Nadzorni odbor Udruge

Članak 43.

Nadzorni odbor Udruge tijelo je s nadzorno kontrolnim zadaćama u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela Udruge.

Članak 44.

Nadzorni odbor ima 5 članova.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i četiri ćlana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i može se ponoviti.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine.

Članak 45.

Nadležnosti Nadzornog odbora su:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

Članak 46.

Nadzorni odbor, o svojim aktivnostima i radu podnosi izvješće predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini udruge.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara predsjedniku i Skupštini Udruge.

U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela i dužnosnika Udruge, Nadzorni odbor o tome bez odgode izvještava predsjednika i Upravni odbor Udruge, predlažući poduzimanje mjera i postupaka.

Poseban oblik zajedničkog odlučivanja tiiela udruge

Članak 47.

Predsjednik Udruge može, o važnijim pitanjima djelovanja i opstojnosti udruge iz nadležnosti Upravnog odbora i Nadzornog odbora kao i u drugim opravdanim slučajevima, sazvati opću sjednicu svih tijela udruge.

Tijela udruge iz ovog članka mogu na općoj sjednici sazvanoj izmedu dviju Skupština Udruge donositi smjernice, deklaracije i programska načela.

Općoj sjednici tijela udruge mora biti nazočno dvije trećine (2/3) svih članova tijela, a odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

Odluke donesene na općoj zajednčikoj sjednici tijela udruge konačne su i obvezujuće.

Predsjednik udruge

Članak 48.

Predsjednik je najviši dužnosnik udruge.

Članak 49.

Predsjednika Udruge bira i razrješava Skupština udruge.

Za izbor predsjednika Udruge potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednik udruge:

 • zastupa i predstavlja udrugu
 • saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

Članak 50.

Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Članak 51.

Predsjednik udruge za svoj rad odgovara Skupštini udruge.

Članak 52.

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu, provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, saziva i predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora udruge, saziva utemeljiteljske sjednice nadzornog odbora te ustrojenih povjerenstava.

Dopredsjednik udruge

Članak 53.

Udruga ima jednog dopredsjednika kojeg na vrijeme od četiri (4) godine, bira i razrješava Skupština Udruge.

Dopredsjednik je dužnosnik Udruge koji pomaže u obnašanju, dužnosti izvršenju zadata predsjednika udruge.
Dopredsjednik za svoj rad odgovara Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruge. Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Voditelj udruge

Članak 54.

Voditelj udruge bira se /zapošljava/ temeljem natječaja objavljenog u javnom glasilu. Voditelj Udruge mora biti visokoobrazovana osoba iz čijeg se dosadašnjeg rada i iskustva može utvrditi da posjeduje znanja i vještine potrebne za obavljanje takve funkcije. Odluku o izboru najboljeg kandidata donosi Upravni odbor Udruge. Voditelj udruge sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a navedeni ugovor može se raskinuti ispunjenjem ili nastupanjem ugovornih odredbi ili zbog povrede predviđenom Statutom, Pravilnikom o radu, Zakonom o radu ili povrede Etičkog kodeksa Udruge. Za sva ostala pitanja vezana uz radni odnos voditelja udruge primjenjuje se Zakon o radu I Pravilnik o radu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama Udruge “Anđeli”. Prava i obveze voditelja Udruge utvrđene su Pravilnikom o radu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama. Voditelj udruge zakonski je zastupnik udruge.

Tajnik Udruge

Članak 55.

Tajnik je djelatnik Udruge koji osigurava pravilan i pravodoban rad dužnosnika i tijela Udruge.
Tajnika Udruge, na prijedlog predsjednika Udruge, bira i razrješava Skupština Udruge.
Za svoj rad Tajnik odgovara Skupštini, Predsjedniku, Upravnom odboru Udruge i Voditelju Udruge.

Tajnik uz suglasnost Predsjednika i Upravnog odbora Udruge obavlja slijedeće poslove:

 • Provodi odluke Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika Udruge;
 • Priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge;
 • Kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programom djelatnosti;
 • Inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge;
 • Saziva i organizira tiskovne konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog priopćavanja.

Likvidator

Članak 56.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije ćlan udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. (čl. 50)

VII. POSTUPAK UDALJENJA S DUŽNOSTI

Članak 57.

Dužnosnika ili člana tijela Udruge može se udaljiti s dužnosti (nadalje: suspendirati) zbog:

 • Nepoštivanja Statuta, Etičkog kodeksa i temeljnih akata Udruge;
 • Nepoštivanja pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge;
 • Djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva;
 • Neobavljanja dužnosti i opstruiranja rada Udruge.

Članak 58.

Odluku o suspenziji dužnosnika, člana tijela Udruge, donosi Upravni odbor Udruge, na prijedlog Predsjednika ili najmanje dvije trećine (2/3) članova Upravnog odbora.

lznimno, u za to opravdanim i hitnim slučajevima, odluku o suspenziji dužnosnika i članova tijela, može donijeti Predsjednik Udruge.

Odluku o suspenziji, koju donosi Predsjednik Udruge sukladno stavku 3. ovog članka, supotpisuje dopredsjednik Udruge.

Predmetna odluka se mora u krajnjem roku od 15 dana od dana donošenja podnijeti Upravnom odboru Udruge na potvrdu.

IX. MATERIJALNO-FINANCIJSKA OSNOVA UDRUGE

Članak 59.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju cilievi
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak 60.

Udruga stjeće prihode za svoj rad:

 • članarinom,
 • doznakama iz državnog proračuna i državnih fondova, općinskih, gradskih i županijskih proračuna i fondova,
 • dragovoljnim prilozima i darovima,
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti
 • obavljanjem drugih, pozitivnim zakonskim propisima, dopuštenih djelatnosti.

X. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 61.

Udruga ima neprofitabilan status.

Za ostvarivanje ciljeva, Udruga može organizirati i provoditi gospodarske djelatnosti s ciljem stjecanja materijalno-financijskih sredstava sukladno posebnim propisima.

Dobit ostvarena obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti u cijelosti će se upotrijebiti za ostvarivanje Statutom utvrđenih ciljeva Udruge.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Udruga kao temeljni ustrojstveni oblik, vodit će materijalno-financijsko poslovanje putem žiro računa.

Članak 62.

Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor Udruge, te podnosi izvješće Skupštini, Predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.

XI. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 63.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se moie provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

Članak 64.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:

a) temeljem odluke Skupštine o prestanku rada Udruge (odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih flanova)
b) pripajanjem drugoj Udruzi
c) spajanjem s drugom Udrugom
d) podjelom Udruge razdvajanjem
e) protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice skupštine
f) pravomoćnom odlukom Suda o ukidanju Udruge
g) pokretanjem stečajnog postupka te
h) na zahtjev člana ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za
osnivanje Udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju kada Skupština Udruge donese odluku o prestanku Udruge likvidator Udruge dužan je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluku o pripajanju, spajanju i podijeli razdvajanjem Skupština Udruge donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 65.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIII. STATUT I DRUGI OPEI AKTI UDRUGE

Članak 66.

Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinainih akata Udruge i ustrojstvenih oblika koji su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu svim tijelima.

Upravni odbor Udruge obvezan je razmotriti primjedbe i prijedloge dane u raspravi te o njima zauzeti stajališta za konačan prijedlog Statuta.

XIV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 67.

Za rješavanje sporova i sukob interesa određuje se poseban postupak: a) za članove Udruge koji nisu članovi Upravnog odbora; b) za članove Upravnog odbora.

a) Za rješavanje sporova i sukob interesa između ili u odnosu na članove Udruge koji nisu članovi Upravnog odbora određuje se da odluku u prvom stupnju donosi Upravni odbor Udruge. Na navedenu odluku član/članovi o kojima se odlučuje imaiu pravo prigovora Skupštini Udruge. Skupština može u slučaju nejasnoća i potrebe tumačenja važeih propisa vezanih uz sukob interesa konzultirati i osobe izvan kruga Udruge. Skupština odluku donosi natpolovičnom većinom te je ista konačna.

b) Za rješavanje sporova i sukob interesa između ili u odnosu na članove Udruge koji su ujedno i članovi Upravnog odbora određuje se da odluku u prvom stupnju donosi posebna Komisija koju imenuje skupština udruge. Na odluku Komisije član/članovi o kojima se odlučuje imaju pravo prigovora Skupštini Udruge u kojem slučaju je odluka Skupštine konačna.

XV. PROMJENA STATUTA I STATUSNE PROMIJENE

Članak 68.

Promjene i dopune Statuta Udruge donose se prema postupku za donošenje Statuta. Postupak promjene i dopuna Statuta pokreće:

 • Upravni odbor Udruge,
 • Najmanje trećina Članstva Udruge.
 • Odredbe Statuta tumaći Upravni odbor Udruge.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju
negativan rezultat.

XVI. NADZOR

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

XVII. PRIIELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content